Code of conduct intern

Vi tror på ærlighed, integritet og retfærdighed, og vi forpligter os til altid at opretholde de ypperste etiske standarder i alle aspekter

Ragn-Sells er en privatejet svensk koncerngruppe med driftsselskaber i seks lande.
Siden 1966 har vi været involveret i affaldshåndtering, miljøservice og genbrug. Vi samler, behandler og genbruger affald og restprodukter fra virksomheder, organisationer og husholdninger.

Ragn-Sells Gruppen er forpligtet til at drive sin virksomhed i et juridisk og etisk aspekt. Det er koncernens politik at være socialt ansvarlig. Ulovlige, upassende handlinger eller adfærd af Ragn-Sells medarbejdere eller andre personer med tilknytning til Ragn-Sells vil ikke blive tolereret.

Det er ledelsens samt medarbejdernes fælles ansvar, at overholde disse bestemmelser.

Alle afvigelser heraf skal rapporteres til nærmeste leder, dette er den enkelte medarbejders ansvar. Alle henvendelser behandles anonymt og der er ingen negative konsekvenser forbundet ved at indrapportere afvigelser til sin leder. 

Hensigt
Dette adfærdskodeks skitserer etiske standarder, som skal overholdes nøje af alle selskaber, medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer af Ragn-Sells Group, på alle markeder, og til alle tider. Ragn-Sells opfordrer også sine leverandører, konsulenter og andre forretninger til at vedtage de samme standarder for etik inden for rammerne af deres indflydelse.

Overholdelse af lovgivning
Vi skal i alle henseender overholde alle gældende love og regler.

Menneskerettigheder
Vi støtter, respekterer og har en proaktiv tilgang til overholdelse af de internationalt anerkendte menneskerettigheder og anerkender vores ansvar for at imødekomme disse rettigheder, når vi driver vores forretning.

Ansatte
Vi bruger ikke tvangsarbejde eller ansætter personer under 15 år, eller personer under den juridiske minimumsalder.

Vi respekterer arbejdstagernes rettigheder til at danne og tilslutte sig fagforeninger og, til at forhandle kollektivt i overensstemmelse med eksisterende love og principper.

Som ansat hos os har alle lige muligheder. Vi stræber efter at give et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forebygge ulykker. Diskrimination i forbindelse med ansættelse, kompensation, uddannelse, forfremmelse, opsigelse eller pensionering baseret på etnicitet, nationalitet, religion, køn, seksuel præferencer tolereres ikke. Diskrimination tolereres ikke i nogen henseender.

Vi tolererer ikke nogen vold, mobning eller chikane i arbejdsmiljøet.

Forretningens etiske mål
Vi skal være i overensstemmelse med både den gældende etiske lovgivning og konkurrencelovgivning. Derfor er det ikke acceptabelt at misbruge en dominerende stilling på markedet, eller at indgå aftaler med andre virksomheder for at fastsætte priser, opdele markeder eller "indsende falske tilbud". Vi tilbyder ikke eller acceptere nogen bestikkelse. Det at acceptere eller tilbyde bestikkelse i enhver form er strengt forbudt.

Interessekonflikter
Alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer af Ragn-Sells Group er forpligtet til at handle i virksomhedens bedste interesser.

Derfor skal deres private eller andre eksterne aktiviteter og finansielle interesser gennemføres på en måde, der ikke konflikter eller synes at være i strid med Ragn-Sells virke.

Hvis en medarbejder, leder eller bestyrelsesmedlem mener, at han eller hun kan have en direkte eller indirekte interessekonflikt, skal han eller hun videregive sådan en potentiel konflikt til ledelsen. Hvis det vurderes relevant skal ledelsen gennemgå sagen sammen med den administrerende direktør for koncernen

Ressourcer
Alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer af Ragn-Sells koncernen er forpligtet til at beskytte koncernens aktiver og andre ressourcer og sikre disse behandles og omsættes så effektivt som muligt. Koncernens aktiver og andre ressourcer, må kun anvendes til formål, der både er legitime og gunstigt for koncernens forretning. Tyveri, uretmæssig tilegnelse eller spild af koncernens aktiver og andre ressourcer tolereres ikke.

Eksport af affald
Eksport af affald skal ske på en ansvarlig måde, især når der eksporteres affald til lande udenfor OECD. Modtageren af eksporteret affald skal være i stand til at tage sig af affaldet og håndtere dette på en etisk måde.

Når der eksporteres affald, skal følgende principper overholdes:

 • Miljø
  Vi skal sørge for, at modtageren af det eksporterede affald er informeret om hvordan affaldet skal håndteres og hvordan det påvirker miljøet, direkte eller indirekte, og acceptere at overholde alle relevante love og bestemmelser.
 • Arbejdsforhold hos eksterne partnere
  Når der eksporteres affald, skal vi sørge for, at:
  • vores partner overholder alle relevante love, regler, arbejdstider og arbejdsvilkår
  • personalet behandles med respekt og at arbejdsforholdene stemmer overens med Ragn-Sells bestemmelser
  • modtagerne ikke, direkte eller indirekte, bruger børnearbejde eller gør forretninger med juridiske personer eller individer der ikke overholder de retningslinjer, der er fastsat af den Internationale Arbejdsorganisation for børne og ungdomsarbejde.

Ledere og medarbejdere
Ledelsen har ansvaret for at gennemføre og informere medarbejderne om deres rettigheder, pligter og ansvar/forpligtelser under denne Code of conduct. Endvidere er det ledelsens ansvar, at sikre at alle medarbejdere er indforstået og agter at agere efter fremsatte principper/standarter. Rapportering om overtrædelse af denne Code of conduct kan indgives anonymt og fortroligt til Chief Executive Officer af Ragn-Sells Group, Erik Sellberg. Der må ikke være "gengældelse" eller andre negative konsekvenser for personer som indgiver oplysninger i god tro.

Forholdet til leverandører samt eksterne partnere
Vi forventer at vores leverandører og samarbejdspartnere overholder de betingelser og principper, der er fastsat i denne Code of conduct. Når vi udvælger og/eller evaluerer leverandører og samarbejdspartnere, vejes deres evne og vilje til at overholde de betingelser og principper, der er fastsat i Code of conduct som yderst vigtige kriterier.

Overtrædelser
Medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer af Ragn-Sells Group er opmærksom på, at en overtrædelse eller undladelse af at efterleve bestemmelserne i denne Code of conduct, kan resultere i disciplinært og eventuelt også civilt søgsmål og/eller retsforfølgning.