Hvad indeholder biogødning?

Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer, specielt kvælstof og fosfor. Biogødning indeholder også store mængder kulstof, som har positiv effekt på jorden og dens struktur. Derfor kan biogødning benyttes som gødning i landbruget, hvor det kan erstatte store mængder kunstgødning, som ellers skulle fremstilles industrielt.

 

Anvendelse af biogødning er i tråd med Regeringens Ressourcestrategi, hvor det specifikke mål er at 80 % af næringsstoffet fosfor skal genanvendes. Anvendelse af biogødning i landbruget sikrer en nødvendig recirkulering af næringsstoffer tilbage i kredsløbet, hvilket er med til at værne om jordens ressourcer, samtidig med at det har en klimapositiv effekt.

 

I Danmark produceres der ca. 750.000 tons biogødning om året fra de kommunale rensningsanlæg. Det svarer til ca. 25.000 lastbiler med fuldt læs. Biogødning opstår når spildevand fra husholdninger og virksomheder har været igennem rensningsanlæggene.

 

Højteknologisk rensning

 

På rensningsanlægget sker der en højteknologisk og kontrolleret behandling af spildevandet. I Danmark renses spildevandet som regel både mekanisk, biologisk og kemisk. Først sker der en mekanisk frasortering af store ting, som aldrig burde være endt på rensningsanlægget. Herefter undergår spildevandet flere processer i store tanke. Mikroorganismer lever af det organiske materiale og næringsstofferne og formerer sig voldsomt. Når mikroorganismer ikke kan finde mere føde, dør de og falder til bunds og bliver siet fra. Det rensede spildevand ledes derefter tilbage til et vandløb. Tilbage er en rest af slam, som primært indeholder de døde mikroorganismer, der har ædt sig gennem spildevandet. Efter vandet er presset fra, er det denne rest, der kaldes biogødning. Biogødning har typisk et tørstofindhold på ca. 20-25 %.

 

Biogødning er værdifuldt næring

 

Hver dag produceres der biogødning på rensningsanlæg over hele Danmark. Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer, som er gode for landbrugets afgrøder. De fleste rensningsanlæg har indgået en aftale med en virksomhed, som har specialiseret sig i at formidle, kvalitetssikre og afsætte biogødning til landbruget. Det er også ofte de samme virksomheder, der påtager sig ansvaret for at transportere biogødning væk fra rensningsanlægget. Alt biogødning bliver løbende analyseret for næringsstoffer, tørstof, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. For at biogødning må bruges på landbrugsjord, skal det overholde en række grænseværdier for uønskede stoffer, samt krav til udnyttelse af kvælstof. Reglerne er fastsat af Miljøstyrelsen og revideres løbende.

 

Biogødning kan også bruges til fremstilling af kompost

 

Biogødning fra rensningsanlæg kan også bruges til fremstilling af kompost i høj kvalitet. Det sker ved, at biogødningen komposteres sammen med haveaffald, halm eller lignende. Undervejs sker der en grad af hygiejnisering, som bl.a. sikres ved, at komposten holdes på en temperatur på minimum 55 grader i mindst 2 uger. En proces, som kontrolleres med daglige målinger i hele perioden.

 

Kompost til jordbrugsformål

 

Komposteringen forbedrer kvaliteten af biogødningen, så den kan benyttes til jordbrugsformål. Ved kompostering vil eventuelle miljøfremmede stoffer, primært de organiske, blive nedbrudt. Når komposten overholder myndighedernes krav til sikkerhed og kvalitet til gødning i jordbruget, kaldes det for kontrolleret biokompost.

 

Ideel til jordforbedring og gødskning

 

Biokompost, der er fri for bl.a. spiredygtige plantefrø, med lav koncentration af miljøfremmede stoffer og tungmetaller, kan med fordel anvendes til jordforbedring og gødskning samt som vækstmedie. Der er ikke nedmuldningskrav til biokompost, og det kan derfor bruges det meste af året.

 

Når biokomposten behandles i reaktorer, som sikrer en temperatur på mindst 70 grader i minimum 60 minutter, er biokompost kontrolleret hygiejniseret og kan anvendes frit til såvel jordbrug som i parker og private haver. Produktet kaldes nu hygiejniseret biokompost.