Hvad er alternativet til at udsortere og genanvende madaffald?

Alternativet til at udsortere madaffald med henblik på genanvendelse er at brænde det. På den positive side tæller, at når madaffald forbrændes i specialiserede anlæg, kan det bruges til at generere energi i form af varme eller elektricitet. Generelt anses forbrænding af madaffald dog for at være en mindre ønskelig metode til håndtering af affald sammenlignet med reduktion af affaldsmængden, genanvendelse og kompostering. Disse metoder har typisk færre negative miljømæssige konsekvenser og kan bidrage til ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

 

De negative konsekvenser er således mange:

 

Luftforurening: Forbrænding af madaffald kan frigive skadelige luftforurenende stoffer, som partikler, svovldioxid, kvælstofoxider og giftige kemikalier. Disse forurenende stoffer kan have sundhedsmæssige konsekvenser og bidrage til dårligere luftkvalitet og smog.

 

Drivhusgasemissioner: Selvom forbrænding af madaffald kan erstatte fossile brændstoffer, frigives der stadig drivhusgasser som kuldioxid (CO2) under processen. Derfor bidrager dette også til en øgning i den samlede mængde af drivhusgasser i atmosfæren og kan påvirke klimaet negativt.

 

Tab af ressourcer: Madaffald indeholder organiske materialer, der kan genbruges eller komposteres for at producere jordforbedringsmidler. Ved at brænde madaffald går disse potentielt nyttige ressourcer tabt.

 

Affaldshåndtering: Afbrænding af madaffald kan give en falsk følelse af, at affaldsproblemet er løst, hvilket kan mindske incitamentet til at fokusere på mere bæredygtige løsninger som affaldssortering, kompostering og genanvendelse.