WEEE og producentansvar

WEEE står for "Waste From Electrical And Electronic Equipment" og bruges i hele EU som et almindeligt udtryk for el- og elektronikaffald

Med WEEE-direktivet vil man undgå, at elektronisk affald bliver blandet med almindeligt affald. Derfor har producenterne ansvar for at tage egne produkter tilbage, og sørge for at de bliver sorteret og genanvendt

Hvem er omfattet af producentansvaret (WEEE)?

Producentansvaret ligger på dén, der som første omsætningsled sælger de omfattede produkter. Det er uagtet om virksomheden selv producerer og sælger sine varer i Danmark, om virksomheden importerer varer fra udlandet og sælger dem i Danmark eller om det er udenlandske virksomheder, der sælger direkte til danske forbrugere.

Dermed gælder producentansvaret også, hvis en virksomhed køber produkter produceret af en anden virksomhed og sælger dem under eget navn.

Produkter der er omfattet af producentansvaret (WEEE):

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen definerer produkterne som:

  • Udstyr, der er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter
  • Udstyr, der anvendes til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter

Der er altså ikke direkte beskrevet hvilke produkter der er omfattet, men det er generelt alt udstyr og alle produkter der virker ved strøm, dog med få undtagelser.

Kontakt os hvis du er i tvivl om, at du er omfattet af producentansvaret.  

Producentansvaret og dertilhørende regler:

Hvis man som virksomhed er omfattet af producentansvaret, er der en række regler at tage hensyn til:

  • Mærkning og information
  • Tilbagetage elektronikaffald
  • Registrering og indberetning

Mærkning og information:

Producenterne og importørerne skal informere om korrekt bortskaffelse af produktet. Virksomhederne skal derfor i salgs- og informationsmateriale og brugsanvisninger skrive om dette.

Miljøstyrelsen har udarbejdet følgende standardtekst, der kan anvendes:

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående “overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning”

Derudover skal produkterne mærkes med følgende piktogram:Piktogram på elektroniske produkter.

Er det ikke muligt at mærke produktet med piktogrammet, f.eks. pga. størrelse eller funktion, skal piktogrammet optrykkes på produktets emballage, garantibevis eller i brugsanvisningen.

Producentansvar:

Som producent af elektronik, er man ansvarlig for at bortskaffe og håndtere sine udtjente produkter miljømæssigt korrekt. Ender produkterne f.eks. i husholdningerne, har virksomhederne en forpligtelse til at indsamle elektronikaffald fra genbrugspladserne i Danmark.

Myndighederne sørger for én gang årligt at tildele producenterne og importørerne, genbrugspladser de skal håndtere. Det er en svær opgave for virksomhederne selv at skulle håndtere indsamling og oparbejdning af elektronikaffaldet, og derfor vælger mange virksomheder at lade en kollektiv ordning håndtere dette. 

Det samme gælder, hvis virksomhedens produkter ender i erhvervsvirksomheder. Her har virksomheden også ansvar for at tilbagetage elektronikaffald.

I begge situationer kan vi hjælpe jer, og  sørge for at håndtere og modtage elektronikaffaldet.

Registrering og indberetning:

Producentansvaret indebærer også en registrerings- og indberetningspligt. Virksomhederne skal registrere sig i Miljøstyrelsens producentregister. Registret er offentligt tilgængeligt og registreringen skal ske senest 14 dage, før salget af produkterne starter. Det er strafbart at købe produkter omfattet af producentansvaret, fra en der ikke er registreret og det er også strafbart at sælge dem uden at være registreret i producentregistret.

Virksomheden skal derefter årligt indberette hvor mange kg. produkter man har solgt, hvor mange kg. udtjente produkter man har indsamlet osv. Dette kan være en omstændig opgave og derfor sørger vi for indberetning af affaldet for jer.