Cirkulære løsninger og produkter

En cirkulær økonomi betyder, at man genbruger ressourcerne i stedet for at opbruge dem. I en cirkulær økonomi sørger man for, at ingen ressourcer går til spilde, og bruger dem i stedet som råmateriale i en anden del af kredsløbet

Vi tænker cirkulært fra starten og vi bruger ingen giftige stoffer, der ender i kredsløbet, eller komponenter der ikke kan skilles ad og genbruges. På den måde bevarer materialer deres værdi, uanset hvor mange gange vi bruger dem.

Vi udvikler løsninger der følger disse
tre grundlæggende kriterier:

1) Reducere behovet for brug af jomfruelige ressourcer

Ragn-Sells drift har til formål at producere råvarer fra affald, så andre kan bruge dem til at producere nye produkter. Vi skal være forsigtige med, hvad de globale produktionssystemer allerede har taget ud af vores geosfære og sørge for at bruge disse ressourcer igen og igen så mange gange som muligt.

2) Fjerne forurening i cirkulære strømme og 3) Ingen gæld eller hindringer skubbet til de fremtidige generationer

I naturen er der fra tidligere nogle giftstoffer, der skal tages ud af eco-loopet.  Vi fjerner de giftige materialer fra affaldet, inden vi cirkulerer det tilbage i eco-loopet.  

De specifikke mål i vores bæredygtighedsstrategi peger på den grundlæggende rolle, som cirkularitet spiller i vores strategi og forretningsdrift. Gennem samarbejde med partnere og samfund udvikler og implementerer vi raffinerede og værdiskabende cirkulære materialestrømme, med det formål at øge materialegenanvendelsen og undgå Co2-emissioner. Nedenfor beskriver vi nogle af dem.

Ash2Salt anlæg

Verdens første Ash2Salt anlæg

I april 2023 åbnede Ragn-Sells verdens første anlæg til genanvendelse af salte fra flyveaske fra affaldsforbrænding. Anlægget udvinder salte med et 90 procent lavere klimaaftryk sammenlignet med traditionelle metoder til saltproduktion. Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari indviede anlægget.

→ Læs mere her

Medarbejdere i Ragn-Sells

Succesfuld cirkularitet betyder samarbejde og forandring

At gå fra en lineær økonomi til et bæredygtigt samfund kræver udvikling af nye værdikæder og forretningsmodeller, samt udvikling i de skridt virksomheder tager for at udtænke og levere produkter. Ragn-Sells er engageret i skiftet mod en cirkulær økonomi. 

→ Læs mere her

Salte fra flyveaske

Med 90 % lavere CO2-aftryk

Sammen med GC Rieber Salt, en nordisk distributør af salte, har Ragn-Sells indgået et partnerskab om salg af salte genvundet fra flyveaske fra affaldsforbrænding. Gennem samarbejdet kan vi tilbyde markedet flere forskellige højkvalitetssalte, med et CO2-aftryk på en tiendedel i forhold til traditionel produktion.

→ Læs mere her

Kombifilter

Avanceret Aquaculture

I Norge samarbejder Ragn-Sells Aquaculture med Lift Up, AquaPro og AMOF-Fjell for at forbedre affaldsindsamling og håndtering fra åbne regnbueørredfarme. Værdifulde ressourcer som fosfor fundet i dambrugsaffaldsslam, som hovedsageligt består af fiskefækalier, affaldsfoder og døde fisk, separeres med det nyudviklede kombifilter. Døde fisk og fiskeslam bruges til produktion af bioenergi, brændstof, fiskeolieprodukter og organisk gødning.

→ Læs mere her

Vi ønsker selv at "walk-the-talk" ved også at bede vores leverandører om at bruge sekundært materiale i deres produktion. Ved at indkøbe produkter med af genanvendt materiale, fremmer vi omstillingen til en cirkulær økonomi. 

Her samarbejder vi også direkte med producenter, for eksempel i forbindelse med vores FAIR Plastic koncept, ved at opbygge en produktlinje, der også understøtter vores kunders bæredygtighedsagenda.

Plastik med grønt filter.

At sætte en ny standard for genanvendt plastik

Kun 30 % af alt dansk plastaffald bliver genanvendt. Ragn-Sells Danmark spurgte derfor sig selv; hvordan kan vi øge dette yderligere? Løsningen blev at fokusere på de øvrige 70 %, der består af enorme mængder blandet, urent plastikaffald, der i dag, i de fleste tilfælde sendes direkte til forbrænding, i Danmark såvel som i resten af verden. Vi kalder dette koncept FAIR Plastic™

→ Læs mere her

Person på indkøb

At skabe efterspørgsel gennem cirkulære indkøb

I dag er næsten halvdelen af vores klimapåvirkning knyttet til den måde, vi udvinder ressourcer og producerer varer og fødevarer på. Vi er virkelig nødt til at gentænke - og det skal gå hurtigt. Siden 2018 har Ragn-Sells Sverige aktivt arbejdet på at inspirere svenske kommuner til at ændre måden, de udfører deres indkøb på, for at skabe en efterspørgsel efter genbrugsmaterialer.

→ Læs mere her