Organisk affald som ressource

Korrekt sortering er nøglen til optimal genanvendelse. Madaffaldet skal derfor være så "rent" som muligt. Organisk affald/Madaffald betyder biologisk nedbrydelige varer, dog accepterer vi, at madaffaldet er emballeret i dets originale emballage.

Når vi modtager affald fra en kunde bliver det læsset ud på gulvet og bliver grov sorteret med gummiged – så vi får sorteret det fra som ikke er organisk madaffald. Herefter læsses det op i store processkar. Her bliver det mekanisk sorteret så glas, metal og plastik forsvinder fra det færdige produkt. Der tilsættes vand i processen. Alt vand bliver genbrugt så i vores produktion har vi ikke kloakker/spildevand, så miljøet bliver også skånet i den proces. Det frasorterede plastik bliver vasket rent for pulp og kan derfor bruges som genbrugsplastik. Glasset bliver genbrugt. Metallet bliver kørt til metalskrot hvor det her bliver genbrugt.

Det affald der er grovsorteret fra inden det kommer i proces bliver sendt til forbrænding.

Der arbejdes meget på at samarbejde med vores kunder omkring at blive bedre til at sortere det organiske affald bedre, dette i samarbejde med Mi-lo. (Mi-lo/MiljøLogistik er landsdækkende serviceleverandør af affalds- og genanvendelsesløsninger. MiljøLogistiks kunder tilbydes affaldshåndtering, som omfatter hele funktionskæden fra intern håndtering til afsætning af restprodukter. Ragn-Sells er medejer af Mi-lo).

Den færdig biomasse (pulp) bliver pumpet direkte til biogasanlægget via et rørsystem direkte fra vores produktion hvilket også skåner miljøet. De Biogasanlæg som ikke er direkte forbundet med vores produktion modtager pulp med en stor tankbil.

Når biogasanlægget har afgasset og opvarmet pulpen (blandet med det biogasanlægget modtager direkte fra landmænd) så bliver det kørt tilbage til landmanden som bruger det som lugtfrit gødning til markerne. Hvilket er sundere for miljøet og CO2 er markant nedsat ift. gylle, der ikke er afgasset.