Organisk affald som ressource

Korrekt sortering er nøglen til optimal genanvendelse. Madaffaldet skal derfor være så "rent" som muligt. Organisk affald/Madaffald betyder biologisk nedbrydelige varer, dog accepterer vi, at madaffaldet er emballeret i dets originale emballage

Madaffald stammer typisk fra dagligvarebutikker, fødevareproducenter, storkøkkener, institutioner, fastfoodrestauranter, hoteller, restauranter. Ved at sortere korrekt dannes de bedste betingelser for genanvendelse til biogas, gødning og biodiesel. Så selv om vore anlæg kan håndtere emballage, er det miljømæssigt og økonomisk bedst at vi modtager så lidt emballage på vore madaffaldsbehandlingsanlæg som muligt. Vi kan sammen begrænse madspild og samtidig sørge for at affaldet indgår i en cirkulær genanvendelse. 

På vore anlæg gør vi dels meget ud af at sikre høj kvalitet på den pulp vi producerer, dels for at sikre at den emballage, der er i madaffaldet, i så høj grad som muligt genanvendes. Vi er i Danmark førende indenfor forarbejdning af madaffald, og vor ledestjerne er miljøbevidsthed i alle henseender. Blandt andet genanvender vi f.eks. vandet, som vi rengør de lastbiler, der kommer med dit madaffald, med, som tilsætning til pulpen, der skal have den rette konsistens, inden den kan sælges videre. Ligeledes vasker vi, som de eneste i Danmark, den plast, der har været i emballagen, så den kan genanvendes til produktion af nye plastprodukter. Metalrestaffald genanvendes også i nye metalprodukter. Glasaffald genanvendes i produktionen af isoleringsmaterialet glasuld eller andre formål. Den rest af organisk materiale, der ikke kan anvendes til biogas, køres til kompostering, så også her går miljøbevidsthed frem for alt andet. 

Vi arbejder konstant på at minimere emballagedelen i madaffaldet i samarbejde med vore kunder, så vi miljømæssigt og økonomisk får en bæredygtig forretning. Det er derfor vigtigt at vore kunder sorterer deres affald så godt som muligt, så vi kører det rigtige affald det rigtige sted hen! Husk det, når du er derhjemme, og når du er på arbejde!

Når vi modtager affald fra en kunde bliver det læsset ud på gulvet og bliver grov sorteret med gummiged – så vi får sorteret det fra som ikke er organisk madaffald. Herefter læsses det op i store processkar. Her bliver det mekanisk sorteret så glas, metal og plastik forsvinder fra det færdige produkt. Der tilsættes vand i processen. Alt vand bliver genbrugt så i vores produktion har vi ikke kloakker/spildevand, så miljøet bliver også skånet i den proces. Det frasorterede plastik bliver vasket rent for pulp og kan derfor bruges som genbrugsplastik. Glasset bliver genbrugt. Metallet bliver kørt til metalskrot hvor det her bliver genbrugt.

Det affald der er grovsorteret fra inden det kommer i proces bliver sendt til forbrænding.

Der arbejdes meget på at samarbejde med vores kunder omkring at blive bedre til at sortere det organiske affald bedre, dette i samarbejde med Mi-lo. (Mi-lo/MiljøLogistik er landsdækkende serviceleverandør af affalds- og genanvendelsesløsninger. MiljøLogistiks kunder tilbydes affaldshåndtering, som omfatter hele funktionskæden fra intern håndtering til afsætning af restprodukter. Ragn-Sells er medejer af Mi-lo).

Den færdig biomasse (pulp) bliver pumpet direkte til biogasanlægget via et rørsystem direkte fra vores produktion hvilket også skåner miljøet. De Biogasanlæg som ikke er direkte forbundet med vores produktion modtager pulp med en stor tankbil.

Når biogasanlægget har afgasset og opvarmet pulpen (blandet med det biogasanlægget modtager direkte fra landmænd) så bliver det kørt tilbage til landmanden som bruger det som lugtfrit gødning til markerne. Hvilket er sundere for miljøet og CO2 er markant nedsat ift. gylle, der ikke er afgasset.