WEEE

WEEE er en forkortelse for ”Waste from Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for affald fra elektriske og elektroniske produkter (elektronikaffald).

Som kunde hos os er du sikret en fast samarbejdspartner, der er miljøgodkendt og miljøcertificeret indenfor WEEE recycling.

Oparbejdning og genanvendelse af elskrot består af en lang række processer som kan foregå både i Danmark og i udlandet. I Danmark vil det som regel være den første manuelle demontering og efterfølgende shredding (maskinel neddeling til mindre materielfraktioner), der foretages, mens den egentlige genanvendelse foretages på større anlæg i udlandet.

Elskrot skal indsamles og håndteres med det formål, at der sker genanvendelse af de forskellige indgående materialer. Håndtering af elskrot må derfor kun ske på miljøgodkendte behandlingsanlæg, dvs. behandlingsvirksomhederne skal være godkendt efter Miljøbeskyttelseslovens og Godkendelsesbekendtgørelsens krav.

kildewee

WEEE-direktivet går overordnet set ud på, at det er producenterne af de elektroniske produkter, der skal tage ansvar for at bortskaffe det elektroniske affald, der bliver tilbage, når produktet har opbrugt sin levetid og skal kasseres. Med WEEE-direktivet ønsker man med andre ord at undgå, at elektronisk affald bliver blandet med almindeligt affald ved, at producenterne tager ansvar for at tilbagetage deres egne produkter og sørger for, at de bliver sorteret og oparbejdet med henblik på genvinding.
Denne tilbagetagning vil som oftest ske gennem centraler i form af affaldsanlæg eller specialiserede virksomheder, der sorterer og oparbejder det elektroniske affald.

WEEE-direktivet supplerer EU-lovgivningen

WEEE direktivet supplerer den overordnede EU-lovgivning om affaldshåndtering, og hele direktivet i dets fulde form er offentliggjort i blandt andet Den Europæiske Unions Tidende, ligesom det ligger tilgængeligt online i flere medier.